Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kim Brouwenstijn opleidingen

Artikel 1 Definities
1. Ik, Kim Brouwenstijn Opleidingscentrum en Groothandel, gevestigd te Rozenburg Z-H en ingeschreven onder KvK-nummer 77104498, sluit een overeenkomst met jou.
2. Jij bent de wederpartij.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
2. Ik ben gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door mij ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van jouw eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.
Artikel 3 Aanbod
1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
3. Bij acceptatie van het aanbod wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
4. Ik kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer jij kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.
Artikel 4 Inschrijving (online) opleidingen
1. Jij kunt je voor opleidingen via een door mij ter beschikking gestelde formulier op de website inschrijven. Jij kunt je eveneens via de mail voor een opleiding inschrijven.
2. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Ik ben gerechtigd een maximum aantal deelnemers voor een opleidingsduur toe te laten. Indien het maximum aantal deelnemers reeds is bereikt, kom jij op de wachtlijst voor een eerstvolgende start van de opleiding te staan.
3. Er ontstaat geen verbintenis bij de plaatsing op de wachtlijst. De verbintenis ontstaat bij de definitieve toelating tot de opleiding.
4. Bij inschrijving dien jij inschrijfgeld te betalen die niet voor restitutie in aanmerking komt.
5. Nadat ik jouw betaling heb ontvangen, ontvang jij van mij schriftelijke bevestiging van inschrijving en eventuele verdere instructies. Na ontvangst van de inschrijfbevestiging is inschrijving definitief.

Artikel 5 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
2. In het aanbod staat het overeengekomen tarief, exclusief btw vermeld. Op de website staat per mogelijkheid duidelijk vermeld wat er in het aanbod is inbegrepen.
3. Ik heb het recht om mijn tarieven te verhogen. Indien tariefverhoging plaatsvindt tijdens een lopende overeenkomst, heb jij vanaf het moment van de tariefverhoging recht op ontbinding van de overeenkomst.
4. Ik ben gerechtigd een deel van het totaalbedrag als inschrijfgeld te factureren.
5. Indien wij overeenkomen dat in termijnen wordt betaald, of jij het abonnement ‘online lidmaatschap’ aanschaft, wordt maandelijks een minimumbedrag in rekening gebracht zoals overeengekomen. Indien jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, ben ik gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.
6. Indien jij niet in termijnen betaalt, dient het gehele factuurbedrag bij inschrijving te zijn voldaan. Wanneer wij zijn overeengekomen dat jij in termijnen betaalt, of jij het online lidmaatschap aanschaft, zullen (vervolg)betalingen worden geïncasseerd door middel van een automatische incasso.
7. Wanneer jij niet op tijd betaalt, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, ben jij na het eenmalig versturen van een ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en jij in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor jouw rekening.
9. Bij wanbetaling kunnen wij besluiten om jouw abonnement stop te zetten.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 6 Informatieverstrekking
1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig, waaronder wordt verstaan binnen 7 kalenderdagen na het aangaan van de overeenkomst, aan mij beschikbaar, tenzij wij anders zijn overeengekomen.
2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
3. Ik zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
4. Wanneer jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.
5. Jij vrijwaart mij van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.
Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij voor ogen had.
2. Ik ben bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van mijn werkzaamheden.
3. Indien jij te laat aanwezig bent voor een praktijkdag of een andere afspraak, komt de tijd die hiervoor is ingeruimd te vervallen, tenzij wij hier samen andere afspraken over hebben gemaakt.
4. Jij dient de door mij ter beschikking gestelde werkopdrachten naar beste vermogen te maken.
5. Jij draagt zelf zorg voor het meebrengen van eventueel benodigde modellen.
6. Jij dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst aan mij te overhandigen.
7. Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit.
Artikel 8 Wijziging en annulering
1. Wanneer wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
2. Ik heb het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en ik hierdoor verhinderd ben de opdracht uit te voeren, heb ik het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
4. Wanneer ik verhinderd ben om de opdracht uit te kunnen voeren, zal ik mij inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal ik zorgen voor vervanging. Wanneer wij niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kun jij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien een offline praktijkdag niet kan plaatsvinden door omstandigheden waar ik geen invloed op heb, heb ik het recht om de praktijkdag online te geven. Dit geeft jou nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.
6. Jij kunt enkel schriftelijk annuleren. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden:
· Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
o Bij annulering voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, komt de eerste betaling niet voor restitutie in aanmerking.
7. Bij tussentijdse annulering dien jij het volledig te betalen bedrag voor een opleiding (alsnog) te betalen. Indien er in termijnen wordt betaald, zal de automatische incasso lopen totdat het volledig te betalen bedrag is voldaan.
8. Het abonnement ‘online lidmaatschap’ heeft een minimale looptijd van 6 kalendermaanden, waarna de betaling voor het abonnement automatisch stopt. Na afloop van deze 6 maanden heb jij nog 6 maanden toegang tot de online opleiding . Indien tussentijds wordt gestopt, ben jij het gehele bedrag van het abonnement alsnog verschuldigd.
9. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen kunnen door mij worden doorberekend aan jou.

Artikel 9 Online opleiding
1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor jou.
2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de online opleiding. De online opleiding is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
3. Ik heb het recht om de tarieven van de online opleiding zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
4. Mij komt een inspanningsverplichting toe. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de online opleiding.
5. Voor het geven van de online opleiding maak ik gebruik van een platform van een derde. Ik kan hierdoor niet garanderen dat de online opleiding op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
6. Ik heb het recht om de deelname aan de online opleiding te weigeren.
7. Ik heb het recht om de inhoud van de online opleiding aan te passen. Dit geeft jou nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
8. Jij krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de online opleiding te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De online opleiding is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is jou niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de online opleiding een soortgelijk aanbod te creëren.
9. Jij mag tijdens de online opleiding géén screenshots maken en deze delen op social media.
10. De geleverde informatie blijft mijn eigendom. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van jou om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
11. Ik kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de overeenkomst. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 10 Offline gedeelte
1. Ik heb het recht om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een offline gedeelte van de opleiding. Bij wijzigingen heb jij het recht te annuleren. Ook heb jij het recht om je kosteloos in te schrijven voor een offline gedeelte van de opleiding op een later moment.
2. Ik ben gerechtigd het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het offline gedeelte van de opleiding aan te passen, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitbreiden, beperken of aanpassen van de inhoud.
3. Wanneer een offline gedeelte niet plaats kan vinden door omstandigheden waar ik geen invloed op heb, kan ik dit gedeelte van de opleiding online geven. Dit geeft jou geen recht op restitutie.
4. Tijdens een offline gedeelte van de opleiding mogen deelnemers geen beeld- en geluidsopnames maken.
5. Wanneer jij hinder vormt voor de groep, kan jij worden uitgesloten van deelname en heb jij geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 11 Overmacht
1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
2. Wij zijn gehouden de werkzaamheden in geval van overmacht te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
3. Wanneer jij de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door jou.
3. Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
5. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van modellen.
6. Indien jij schade aanbrengt in de door mij verschafte apparatuur, dien jij de vervangingswaarde te betalen.
7. In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
8. Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is jou nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
2. Het is tijdens de gehele opleiding niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op het auteursrecht op.
4. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen
1. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
2. Wanneer de termijn van een aanbieding is verstreken, ben ik niet verplicht mij te houden aan de voorwaarden die in de aanbieding zijn gesteld.
3. Aanbiedingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd en kunnen evenmin met terugwerkende kracht worden toegepast.

Artikel 15 Klachten
1. Jij dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar om binnen 3 kalenderdagen te reageren.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.